Vedtægter

Vedtægter for Tiufkær Fællesråd

§1 – Navn
Tiufkær Fællesråd.
Tiufkær Fællesråd er stiftet den 21.april 2013 og er hjemmehørende i Vejle Kommune.

§ 2 – Formål

 • Stk. 1 Tiufkær Fællesråd`s formål er at arbejde for fremme af lokale interesser og initiativer, som gavner og støtter Fællesrådets beboere og område.
 • Stk. 2 Fællesrådet er områdets talerør i Lokalrådet samt øvrige kommunale organer.
 • Stk. 3 Fællesrådet koordinerer relevant information til områdets beboere fra Fællesrådet og øvrige kommunale organer.

§ 3 – Valg

 • Fællesrådet består af minimum 7 medlemmer valgt blandt områdets registrerede beboere .
 • Fællesrådet er på sine møder beslutningsdygtigt, når 2/3 af medlemmerne er til stede. Fællerådets medlemmer vælges på generalforsamling hvert år i april måned. Beboere  over 15 år er valgbare og har tale- og stemmeret på generalforsamlingen.  Bestyrelsesmedlemmer skal være fastboende i området. Deltagelse i afstemning forudsætter personligt fremmøde, der kan afgives stemme ved fuldmagt.
 • Fællesrådets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Dog vælges 3 henholdsvis 4 medlemmer ved den stiftende generalforsamling for 1 år, således at der altid er skiftevis 3 og 4 medlemmer på valg. Der vælges yderligere 2 suppleanter, der begge vælges for 1 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg.
 • Fællesrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Fællesrådet udpeger 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

§ 4 – Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i April måned,  og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse bekendtgøres via Fællesrådets hjemmeside , samt direkte besked til medlemmer.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Velkomst v/ formanden
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Fællesrådets beretning
 • Kassererens beretning med regnskab og budget
 • Valg
 • Indkomne forslag ( indkomne forslag skal være Fællesrådets formand i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.)
 • Valg af 2 revisorer, samt 1 revisor suppleant
 • Eventuelt

Beslutninger og vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.

§ 5 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal af Fælleråds medlemmer fremsætter ønske herom.
Ekstraordinær generalforsamling varsles og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

§6 – Nedlæggelse af Fællesråd

Eventuel nedlæggelse af Fællesrådet skal vedtages på 2 på hinanden følgende møde i Fællesrådet og herefter vedtages med 2/3 flertal på generalforsamling. Eventuelle økonomiske midler overføres til Samvirke i Smidstrup og tilhørende i  Vejle Kommune.

§ 7 – Økonomiske forpligtelser

Fællesrådet hæfter med hele sin formue for indgåede forpligtelser, og Fælleråds medlemmer hæfter ikke personligt for de af Fællesrådets indgåede forpligtelser. Fællesrådets medlemmer har ikke krav på nogen del af Fællesrådets formue eller udbytte af nogen art.

Således vedtaget den 21.april 2013